Betingelser og vilkår for Wayout

Generelt
Denne avtalen omfatter alle enheter med kundeforhold til Wayout Media Frode Håkonsen, med org.nr. 984 80 6612 . Betingelsene anses akseptert i sin helhet, ved bestilling og/eller betaling for en eller flere tjenester fra Wayout Media.
Wayout Media har rett til å avvise ethvert oppdrag eller bestilling.

Taushetsplikt
Wayout Media har taushetsplikt om alle forhold hos Oppdragsgiver av konfidensiell eller sensitiv natur. Taushetsplikten gjelder ansatte og samarbeidspartnere som opptrer på Wayout Media`s (heretter kalt WM) vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Taushetsplikten gjelder under oppdragets gjennomføring og etter at oppdraget er fullført. Taushetsplikten gjelder ikke der WM er pålagt å gi opplysninger ved lov eller ved gyldig vedtak fra offentlig myndighet.

Sikkerhet og intern-kontroll
WM formoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-mail for kunden, også har rett til å forføye over produktet. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. Det forutsettes at kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/web, herunder meddeler WM endringer av kontrollopplysninger. Selv om WM tilbyr backup av alle filer og databaser så er kunden også ansvarlig for å ta egne kopier (back-up) av filer, bilder og tekst. WM har ikke ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi. WM er ikke på noen måte ansvarlig for tap av data.

Innhold og funksjoner
Bedriften eller brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere informasjon på sidene. Alt innhold som legges ut på serveren er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. Bedriften eller brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på serveren og at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket.
Brukeren er også ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, samt at materiale ikke er ærekrenkende eller på annen måte er lovstridig.
Wayout Media har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger produsert av WM.

Domener/Webhotell
Domenesøknad/bestilling utføres av kunden hos ønsket leverandør. Wayout Media kan gi anbefalinger til valg av leverandør, men står ikke ansvarlig for drift/vedlikehold eller fakturering/betaling av disse tjenester.  WM kan velge å ta ekstra betalt for arbeid som påløper hos enkelte hostingleverandører basert på tidsforbruk etter gjeldene timesatser. WM kan ikke garantere at alle hostingleverandørers systemer fungerer med våre tjenester som oppdatering og sikkerhet.
Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig.

Videresalg m.v.
Tjenester som tilbys av Wayout Media kan ikke videreselges og/eller kopieres for kommersielt bruk uten skriftlig avtale med WM.

Kundeservice
Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal brukeren henvende seg til WM sin brukertjeneste via support-ticket eller telefon.
Ved feilmeldinger vil Wayout Media iverksette tester for å finne årsaken til den meldte feilen.

Elektronisk post
Kunde godtar at opplysninger og dokumenter, herunder alle fakturaer, purringer og inkassovarsel, i sakens anledning sendes og lagres elektronisk – herunder som epost.

Ansvarsbegrensning
Wayout Media holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Bedriften eller brukeren har ansvar for å innføre og følge egne sikkerhetsregler for publisering og backup slik at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende.
WM vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.

Bedriften eller kunden forplikter seg til å holde Wayout Media skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot WM som har sammenheng med det materiale som brukeren har lagt inn på sine egne nettsider. Wayout Media skal ikke på noen måte, økonomisk eller på annen måte, holdes ansvarlig dersom utstyr eller tjenester hos WM skulle svikte og dette medfører ulemper/tap hos brukerne. Maksimal erstatningsplikt ved brudd på avtalen fra Wayout Media sin side er begrenset til verdien på årsavgiften til den enkelte kunde. Ansvarsbegrensningen gjelder også, men er ikke begrenset til, tap av data eller andre tap som følge av driftssvikt eller nedetid på kontoer.

Opphavsrett
Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til programvaren med tilhørende kildekode, dokumentasjon, spesifikasjoner og annet materiale som er utviklet for KUNDE og leveres i henhold til denne avtalen tilfaller KUNDE, ved fullt økonomisk oppgjør. Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf. lov om opphavsrett til åndsverk m.v. 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven) § 39b.

Footer-tekst (bunntekst) / portefølje
Wayout Media benytter seg retten til å legge alle prosjekter WM har utviklet og/eller vært med på å utvikle i sin portefølje på https://wayout.no samt publisere prosjektet i sosiale medier som referanseprosjekt hvis ikke annet på forhånd er avtalt.
WM benytter seg retten til å skrive «Nettsiden er utviklet av Wayout Media» nederst på nettsiden hvis ikke annet er avtalt før oppstart av prosjektet. Kunden kan ikke endre/fjerne bunnteksten uten først å kommet til enighet med WM.

Næringskjøp
Oppdragsgiver er kjent med at alle tjenester levert av Wayout Media er å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser for forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse.

Avtalevarighet
Avtaler om oppdatering og sikkerhet betales på forskudd og løper 12 måneder fra avtalen inngås om ikke annet avtales. Deretter fornyes avtalen automatisk til gjeldende pris for ytterligere 12 måneder av gangen frem til oppsigelse. En oppsigelse må sendes til Wayout Media skriftlig per e-post seneste én måned før en avtaleperiode utløper for å slippe å betale for en ny periode.
Betalte avtaler er ikke refunderbare.

Opplæring
Er det blitt gjort avtale om opplæring, hvor opplæring er inkludert i et pristilbud, er det kunden sitt ansvar å påse at opplæring blir utført. Opplæring blir hovedsaklig utført online hvis ikke annet på forhånd er avtalt.
Hvis tid for opplæring ikke er benyttet (avtalt av kunden) senest 3 måneder etter at prosjektet er publisert, frafaller retten til opplæringen som var inkludert i pristilbudet.
Ønsker kunden mer opplæring utover det som er avtalt, blir dette fakturert per påbegynte time.

Betaling
Betaling skal skje mot faktura med forfall 10 dager etter fakturadato.
Ved forsinket betaling påløper 1% morarente pr. påbegynt måned. Samt et purregebyr på 63.-
Produksjon av nettside/nettbutikk: 50% av avtalt beløp betales ved oppstart, resterende ved publisering

Tvister
Tvister skal i første rekke forsøkes løst gjennom forhandlinger. Tvister som måtte oppstå hører inn under de ordinære domstoler, med Inntrøndelag tingrett som verneting.

Priser
Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet i egne prislister. Alle priser kan endres av Wayout Media med minimum 1 måned varsel. Alle priser er eks mva.

Force Majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer.

Øvrige bestemmelser
Bedriften eller kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten samtykke fra Wayout Media. Oppsigelse for tjenester levert av WM skal skje innen 1 mnd før avtaleperiodens utløp. Dersom oppsigelse blir levert etter dette tidspunkt vil kunden bli fakturert for en ny periode.

Torgveien 8b
7500 Stjørdal
Norway

F: +47 452 04 440
frode@wayout.no

Copyright  Wayout Media 2018 | Personvern | Betingelser